บุญญาล้ำเลิศ ว. ., และ เกษมผลกูล อ. . “‘ตัวละครปลา’ ในนิทานไทย: สัญลักษณ์และบทบาท”. วรรณวิทัศน์, ปี 22, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 54-98, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/253258.