ปัทมโรจน์ ย. “อุปลักษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในข่าวการเมืองไทย บนเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์”. วรรณวิทัศน์, ปี 22, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 134-75, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/253488.