เจรีรัตน์ว. “ประวัติพระพุทธเจ้าของเรา จากหนังสือตำนานมูลศาสนา”. วรรณวิทัศน์, ี 2, 1, น. 5-10, doi:10.14456/vannavidas.2002.1.