มณีใสโ. “โคลงห้าตามแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์”. วรรณวิทัศน์, ี 2, 1, น. 11-21, doi:10.14456/vannavidas.2002.2.