เจริญจิตรกรรมป. “กามนิต เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมแปลและวรรณกรรมศาสนา”. วรรณวิทัศน์, ี 2, 1, น. 22-30, doi:10.14456/vannavidas.2002.3.