เพิ่มเกษรน. “ลักษณะการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์ไทย”. วรรณวิทัศน์, ี 2, 1, น. 126-3, doi:10.14456/vannavidas.2002.11.