คงจันทร์ส. “คำเลี่ยง”. วรรณวิทัศน์, ี 2, 1, น. 154-8, doi:10.14456/vannavidas.2002.14.