เฉิดฉินนภา พ. “ลักษณะสำคัญของภาษาไทยสมัยสุโขทัย”. วรรณวิทัศน์, ปี 6, กรกฎาคม 2016, น. 161-88, doi:10.14456/vannavidas.2006.6.