เจริญจิตรกรรมป. “พินิจชีวิตขุนแผนด้วยทักษา”. วรรณวิทัศน์, ี 7, 1, น. 23-38, doi:10.14456/vannavidas.2007.2.