แก้วคัลณาน. “การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย”. วรรณวิทัศน์, ี 8, 1, น. 1-40, doi:10.14456/vannavidas.2008.1.