ดิษฐป้านว. “บทบรรณาธิการ”. วรรณวิทัศน์, ี 8, 1, น. (1), https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62374.