ลีลาพรพินิจ ส. “‘ยี่จับสี่ห่าว’ ภาพสะท้อนความกตัญญูในปรัชญาขงจื๊อ”. วรรณวิทัศน์, ปี 8, กรกฎาคม 2016, น. 58-88, doi:10.14456/vannavidas.2008.3.