เพิ่มเกษรน. “ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ”. วรรณวิทัศน์, ี 8, 1, น. 146-59, doi:10.14456/vannavidas.2008.5.