วรรณเวช น. “ชื่อเพลงในบทมโหรี: ความเชื่อมโยงกับบทร้อง”. วรรณวิทัศน์, ปี 12, ตุลาคาม 2016, น. 43-63, doi:10.14456/vannavidas.2012.3.