พัดทอง ส. “แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง สตรี และชีวิตใน ‘ทุติยะวิเศษ’”. วรรณวิทัศน์, ปี 11, ตุลาคาม 2016, น. 21-45, doi:10.14456/vannavidas.2011.2.