เจริญจิตรกรรม ป. “บทบรรณาธิการ”. วรรณวิทัศน์, ปี 10, ตุลาคาม 2016, น. (3)-(4), https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/68844.