บวรรักษา อ. “บทบรรณาธิการ”. วรรณวิทัศน์, ปี 16, ธันวาคม 2016, น. (7)-(9), https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/73760.