แก้วคัลณา น. “สำนึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยในกระแสโลกสมัยใหม่”. วรรณวิทัศน์, ปี 16, ธันวาคม 2016, น. 1-23, doi:10.14456/vannavidas.2016.1.