อ่องวุฒิวัฒน์ ส. “กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๕๓): การศึกษาจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์”. วรรณวิทัศน์, ปี 16, ธันวาคม 2016, น. 101-34, doi:10.14456/vannavidas.2016.5.