พัดทองสุปาณี. “พระภูมิพลมิ่งเกล้า หทัยไทย”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม 28, 2017). ืบค้น พฤศจิกายน 30, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107493.