บวรรักษาอรพัช. “บทบรรณาธิการ”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม 28, 2017): (7)-(8). ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107498.