กงกะนันทน์วิภา. “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม 28, 2017): 1-4. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107502.