เพ็ชรกิจวรวรรณา, และ ปิยพสุนทราสุธาสินี. “"พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์": การศึกษามโนอุปลักษณ์และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม 28, 2017): 5-33. ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107507.