ศรีราษฎร์สุรัตน์, และ รุจนเวชรจเรข. “ข้อบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม 28, 2017): 219-250. ืบค้น พฤศจิกายน 30, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107528.