พัดทองสุปาณี. “คำสอนและกลวิธีการสอนในเรื่องนางนพมาศ”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม 28, 2017): 323-352. ืบค้น พฤศจิกายน 30, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107538.