งามรุ่งโรจน์นพวรรณ, และ แก้วคัลณานิตยา. “บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม 28, 2017): 386-415. ืบค้น พฤศจิกายน 29, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107541.