เจรีรัตน์วีรภา. “ประวัติพระพุทธเจ้าของเรา จากหนังสือตำนานมูลศาสนา”. วรรณวิทัศน์ 2 (1): 5-10. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62284.