มณีใสโชษิตา. “โคลงห้าตามแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์”. วรรณวิทัศน์ 2 (1): 11-21. ืบค้น พฤศจิกายน 30, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62285.