เจริญจิตรกรรมประคอง. “กามนิต เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมแปลและวรรณกรรมศาสนา”. วรรณวิทัศน์ 2 (1): 22-30. ืบค้น ธันวาคม 5, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62286.