พัดทองสุปาณี. “"โคลงโลกนิติ" อมตะวรรณกรรมคำสอน”. วรรณวิทัศน์ 2 (1): 64-80. ืบค้น ธันวาคม 7, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62289.