เพิ่มเกษรนวลทิพย์. “ลักษณะการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์ไทย”. วรรณวิทัศน์ 2 (1): 126-136. ืบค้น ธันวาคม 7, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62296.