คงจันทร์สังวาลย์. “คำเลี่ยง”. วรรณวิทัศน์ 2 (1): 154-158. ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62299.