เจริญจิตรกรรมประคอง. “พินิจชีวิตขุนแผนด้วยทักษา”. วรรณวิทัศน์ 7 (1): 23-38. ืบค้น ธันวาคม 5, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62365.