แก้วคัลณานิตยา. “การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย”. วรรณวิทัศน์ 8 (1): 1-40. ืบค้น พฤศจิกายน 29, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62373.