ดิษฐป้านวัชราภรณ์. “บทบรรณาธิการ”. วรรณวิทัศน์ 8 (1): (1). ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62374.