ปฤชากุลวิมลมาศ. “ตำนานกลวง: ท้องถิ่นและอำนาจในการสร้างอัตลักษณ์”. วรรณวิทัศน์ 8 (1): 41-57. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62375.