เพิ่มเกษรนวลทิพย์. “ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ”. วรรณวิทัศน์ 8 (1): 146-159. ืบค้น ธันวาคม 7, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62378.