อ่องวุฒิวัฒน์สิทธิธรรม. “"ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน”. วรรณวิทัศน์ 8 (1): 160-184. ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62379.