ธันวารชรราตรี. “นาย ต.เง๊กชวน*แห่งห้าง ต.เง๊กชวน”. วรรณวิทัศน์ 8 (1): 185-200. ืบค้น พฤศจิกายน 27, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62380.