-กองบรรณาธิการ. “การวิเคราะห์ฉากตื่นเต้นสำคัญในนวนิยายสยองขวัญของจินตวีร์ วิวัธน์”. วรรณวิทัศน์ 8 (1): 201-208. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62381.