1.
บวรรักษาอ. บทบรรณาธิการ. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 28 ธันวาคม 2017 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];17:(7)-(8). vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107498