1.
กงกะนันทน์ว. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 28 ธันวาคม 2017 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];17:1-. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107502