1.
เพ็ชรกิจว, ปิยพสุนทราส. "พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์": การศึกษามโนอุปลักษณ์และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 28 ธันวาคม 2017 [อ้างถึง 27 พฤศจิกายน 2021];17:5-33. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107507