1.
ศรีราษฎร์ส, รุจนเวชร. ข้อบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 28 ธันวาคม 2017 [อ้างถึง 30 พฤศจิกายน 2021];17:219-50. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107528