1.
วรรณเวชน, ทัดแก้วช. ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 28 ธันวาคม 2017 [อ้างถึง 30 พฤศจิกายน 2021];17:269-90. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107534