1.
พัดทองส. คำสอนและกลวิธีการสอนในเรื่องนางนพมาศ. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 28 ธันวาคม 2017 [อ้างถึง 6 ธันวาคม 2021];17:323-52. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107538