1.
งามรุ่งโรจน์น, แก้วคัลณาน. บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 28 ธันวาคม 2017 [อ้างถึง 29 พฤศจิกายน 2021];17:386-15. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/107541