1.
อัจฉริยบดีว. บทบาทการควบคุม : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 25 ธันวาคม 2020 [อ้างถึง 2 ธันวาคม 2021];20(2):29-2. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/241711