1.
เจรีรัตน์ว. ประวัติพระพุทธเจ้าของเรา จากหนังสือตำนานมูลศาสนา. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];2:5-10. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62284