1.
มณีใสโ. โคลงห้าตามแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์. VANNAVIDAS [ินเทอร์เน็ต]. 1 [อ้างถึง 7 ธันวาคม 2021];2:11-. vailable at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62285